Jag accepterar härmed de av Simpleweb/IT Motive AB utfärdade allmänna villkoren för beställda tjänster.
 
Allmänna villkor
 
Följande avtal ingås mellan parterna när kund beställer tjänster från Simpleweb:
 
1 Parter 
 
Alla rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal innehas av ItMotive AB, organisationsnummer 556656-7367 (nedan kallat Simpleweb). 

 
2 Avtalets giltighetstid 
 
Avtalet ingås från datumet för tecknandet och gäller ett kalenderår. Därefter förlängs avtalet löpande med en uppsägningstid om tre kalendermånader.

 
3 Avgifter för tjänsten
 
För första året betalar kunden för tjänsten "Baspaket" samt eventuella valda tillägg, enligt aktuell prislista. Tjänsten är ett abonnemang som omfattar ett kalenderår och som kräver att kunden fullgör sina åtaganden enligt punkt 4. Hela första årets avgift faktureras vid ett tillfälle.
 
Efter 12 månader betalar kunden löpande aktuell månadsavgift. Avgiften faktureras i förskott två gånger per år.
 
Övriga tjänster, "tilläggstjänster", avser arbeten med avtalade funktioner enligt aktuell prislista och debiteras vid beställning.
 
Simpleweb förbehåller sig rätten att förändra prislistan. Sådan ändring skall aviseras minst 1 (en) månad före den träder i kraft. Om kunden inte accepterar sådan förändring äger han rätt att omedelbart bryta sin prenumeration och överta sin webplats.
 
Betalningsvillkor är 10 dagar netto.

 
4 Parternas skyldigheter

4.1 Simplewebs skyldigheter 
 
Simpleweb ska inom fem arbetsdagar, räknat från den tidpunkt kunden har lämnat ett komplett material, presentera ett färdigt förslag till hemsida * 
 
Simpleweb ska, efter kunds instruktioner, tillse att kunden har en fungerande hemsida. Simpleweb ska, på kundens anmodan genomföra "uppdatering", dvs förändring av innehåll och/eller struktur av hemsidan. Sådan uppdatering ska, utan debitering, genomföras två gånger per år. En uppdatering är förändringar som ryms inom 1 timmes arbete per tillfälle för Simpleweb. Vid mer omfattande förändringar, eller vid flera tillfällen än de två per år som ingår i tjänsten, erbjuder Simpleweb att genomföra dessa enligt gällande prislista.
 
Simpleweb ska, via e-post, senast nästkommande arbetsdag, besvara frågor om kundens hemsida.
 
Simpleweb ska vid varje tid göra allt som rimligen står i företagets makt för att tjänsten ska fungera enligt detta avtal.
Samtliga produktioner och inställningar görs enligt de villkor som gäller på de tekniska plattformar när Simpleweb gör insatsen. Simpleweb tar inte ansvar för framtida förändringar och villkor hos dessa leverantörer i framtiden.
 
För den händelse att kunden säger upp avtalet ska Simpleweb, utan orimligt dröjsmål, förse kunden med alla uppgifter som krävs för att själv kunna överta driften av hemsidan. Efter att Simpleweb fullgjort detta upphör Simplewebs ansvar för att hemsidan fungerar.

 
4.2 Kunds skyldigheter

Kunden ska vid varje tidpunkt förse Simpleweb med en aktuell e-postadress. All kommunikation med kunden sker via e-post, inklusive fakturering. Önskar kunden att få faktura via post tillkommer en avgift  om 39:-/per faktura.
 
Kunden ska förse SimpleWeb med de uppgifter som krävs för att SimpleWeb ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtal. Kunden intygar att den har tillstånd att använda allt material som den publicerar genom Simpleweb. För det fall att kunden inte lämnar fullständigt material inom 10 arbetsdagar, skapar Simpleweb en tillfällig sida med de uppgifter som tillhandahållits. Om kunden inte har angivit vilket domännamn som man önskar, publicerar Simpleweb sidan på en underdomän.  När 15 arbetsdagar förlupit äger Simpleweb rätt att fakturera enligt dessa villkor. När kunden lämnat fullständigt material ska Simpleweb inom fem arbetsdagar presentera ett förslag till hemsida.
 
Kunden ska till varje tid fullgöra sin betalningsskydighet gentemot Simpleweb. Underlåtenhet att göra så kan i yttersta fall leda till att alla tjänster avslutas.
 
Kunden lämnar fullmakt till Simpleweb att med hjälp av kundens inloggningsuppgifter genomföra av kunden anvisade förändringar. Fullmakten ger även Simpleweb möjlighet att åtgärder nödvändiga för att tjänsten ska fungera enligt detta avtal. Vid utebliven betalning äger Simpleweb rätt att avsluta externa avtal för kundens räkning.
 
Kunden ansvarar för att användarnamn och lösenord, till så väl simpleweb.se som andra relaterade tjänster, förvaras på ett sådant sätt att de inte hamnar i orätta händer.
 
 
5 Tvist 

Vid oenighet om tolkningen av dessa villkor ska parterna mötas i Stockholms Tingsrätt.
 

* Med termen "hemsida" avses en sida som görs av Simpleweb och som publiceras av annat företag. För denna publicering och andra externa tjänster gäller respektive företags allmänna villkor.